Estatuts d’Alliberem-nos

ESTATUTS

Capítol I. La denominació, els fins i el domicili

Article 1

Amb la denominació Associació Alliberem-nos es constitueix aquesta entitat, que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

Aquesta associació representa el col·lectiu de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals de la Garrotxa. Es defineix com a associació demòcrata i defensora dels drets humans. No es vincula amb cap afiliació política ni creença religiosa. Les activitats de l’associació s’exerciran principalment en el territori comprès per la Garrotxa i aniran dirigides principalment a joves. També es desenvoluparan activitats en les ciutats on s’ubiquen les administracions supramunicipals i capitals polítiques, com ara Barcelona i Girona.

Article 2

Els fins de l’associació són:

 1. Assolir les condicions que permetin l’acceptació personal i plena realització de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals en tots els àmbits de la vida. Que inclou la preservació dels seus drets humans —especialment, en les persones menors d’edat— i el foment del seu benestar psicoemocional.

 2. Aconseguir l’acceptació de la diversitat sexual i afectiva en tota la societat, és a dir, que totes les sexualitats gaudeixin del mateix valor. D’aquesta manera es pretén facilitar la integració social i evitar discriminacions i agressions per raó d’orientació sexual, identitat de gènere i expressió de gènere.

 3. Atènyer la visibilització de la dimensió LGBTI i la coneixença de referents LGBTI positius, que passa per incloure la perspectiva LGBTI en les activitats culturals i educatives, i en la realització d’activitats de formació permanent adreçades al professorat no universitari.

 4. Suprimir l’exili i emancipació familiar forçada per raó d’identitat de gènere, orientació sexual i expressió de gènere.

 5. Vetllar per la implementació de les lleis per a garantir els drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, trans i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

 6. Assolir els objectius anteriors a la resta de territoris, per això, cal treballar en xarxa amb altres entitats i organitzacions amb fins compartits. Així mateix, es pretén estimular la creació d’associacions LGBTI en ciutats grans pròximes a Olot, com Ripoll, Banyoles i Figueres.

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:

Activitats de suport a les persones LGBTI

 • Orientar les persones LGBTI, per tal de facilitar la seva autoacceptació i desenvolupament personal.

 • Atendre les persones que hagin patit o pateixin LGBTIfòbia. Acompanyar aquestes persones en la seva recuperació i en la defensa dels seus drets, com la realització de la denúncia.

 • Formar les persones LGBTI en gestionar les seves emocions i conductes en cas de patir agressions o discriminacions per motiu d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.

 • Oferir assistència psicològica professional i especialitzada en casos greus de patir fòbia LGBTI interioritzada o rebre una agressió LGBTIfòbica.

 • Oferir assessoria legal professional i especialitzada, en casos de vulneració de drets humans per motiu de l’orientació sexual, l’expressió de gènere o la identitat de gènere.

 • Crear espais d’informació i atenció davant d’actituds hostils a la diversitat sexual i afectiva en activitats lúdiques i festives.

 • Realitzar mediació i atenció psicològica davant de conflictes relacionats amb la identitat de gènere, l’orientació sexual i l’expressió de gènere. Per exemple, en casos d’assetjament escolar.

 • Divulgar sobre les normes legals que protegeixen els drets de les persones LGBTI i que sancionen les agressions LGBTIfòbiques. Com també, els procediments legals per a exigir justícia en cas de vulneració de drets.

 • Donar a conèixer els serveis específics per a les persones LGBTI.

 • Informar sobre els avanços en igualtats i drets LGBTI tant en l’àmbit legal com el social.

 • Prestar informació sobre qüestions pròpies del col·lectiu LGBTI a la web de l’associació, ja que és on les persones joves solen cercar informació. Incloure-hi informació d’autoajuda per a persones LGBTI, familiars i amics.

 • Organitzar activitats recreatives i trobades per a socialitzar.

Activitats de sensibilització i formació a la població

 • Oferir informació i assessorament sobre la temàtica LGBTI a qualsevol persona o entitat que ho sol·liciti.

 • Oferir propostes culturals i lúdiques que representin les minories sexuals i la diversitat familiar.

 • Realitzar activitats simbòliques a la Garrotxa en memòria a les persones LGBTI que han patit al llarg de la història per motiu de ser LGBTI, en altres paraules, treballar la memòria històrica LGBTI.

 • Condemnar públicament les agressions LGBTIfòbiques que succeeixen a la Garrotxa.

 • Informar sobre les activitats que fomenten l’acceptació de la diversitat en identitat de gènere, expressió de gènere i orientació sexual a la Garrotxa.

 • Formar en diversitat sexual i afectiva —des d’una perspectiva científica— a totes les persones que per la seva professió tinguin una implicació directa en el correcte desenvolupament de les persones LGBTI.

 • Crear campanyes d’educació i visibilització de la diversitat afectiva i sexual a l’espai públic i als mitjans de comunicació locals. Sensibilitzar també sobre les desigualtats particulars que pateixen les persones LGBTI.

 • Realitzar estudis sobre el coneixement i l’estat d’acceptació de la diversitat sexual i afectiva a la Garrotxa.

Activitats de cooperació

 • Col·laborar amb el Servei d’Atenció a la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa.

 • Col·laborar amb l’Ajuntament d’Olot, el Govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya —i qualsevol entitat pública o privada— en el disseny de polítiques LGBTI.

 • Establir contacte amb els cossos de seguretat pública, centres escolars i esportius de la Garrotxa per a acostar la dimensió LGBTI i resoldre conflictes de discriminació. Però també, per augmentar la confiança de les persones LGBTI amb la funció pública.

 • Participar al Consell Nacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals.

 • Establir contacte amb altres associacions LGBTI.

Activitats en l’àmbit de l’educació

 • Formar al professorat en diversitat sexual i de gènere. I conscienciar sobre les dificultats de l’educació en les persones LGBTI.

 • Formar a l’estudiant en diversitat sexual i de gènere. I conscienciar sobre la discriminació que pateixen les persones LGBTI.

 • Fomentar la presència de la perspectiva LGBTI transversalment.

 • Implementar un protocol d’assetjament a persones LGBTI.

 • Treballar per evitar situacions d’assetjament a persones LGBTI.

Activitats en l’àmbit de la salut

 • Formar per atendre les persones transsexuals i intersexuals.

 • Formar per atendre les persones amb homofòbia o transfòbia interioritzada.

 • Igualar la formació en diversitat sexual i de gènere en els professionals.

 • Conscienciar sobre les dificultats de les persones LGBTI en aquest àmbit.

Activitats en l’àmbit dels mitjans de comunicació

 • Formar per a una visibilització correcta de les persones LGBTI.

 • Explicar la realitat LGBTI de la comarca i els serveis específics per a les persones LGBTI.

 • Incentivar que informin sobre els avanços en drets LGBTI i denunciïn els casos d’agressions LGBTIfòbiques.

Activitats en l’àmbit de la seguretat

 • Formar la policia en atendre víctimes d’agressions LGBTIfòbiques.

 • Donar a conèixer la llei 11/2014.

 • Informar sobre actituds hostils cap a les persones LGBTI.

Més altres activitats que contribueixin a assolir els objectius de l’associació.

En queda exclòs tot ànim de lucre.

Article 3

 1. El domicili de l’associació s’estableix a Olot, i radica al passeig de Blay núm. 6.

 2. Les funcions d’aquesta associació s’exerceixen majoritàriament a Catalunya.

Capítol II. Els membres de l’associació i els seus drets i obligacions

Article 4

 1. Poden formar part de l’associació totes les persones físiques i jurídiques que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitats.

  1. Pel que fa a les persones físiques:

   • Cal que tinguin capacitat d’obrar.

   • Si són menors en edats compreses entre els 14 i els 18 anys i no estan emancipats, necessiten el consentiment dels pares o tutors per ser socis de ple dret, amb dret de vot a les assemblees generals, i no poden ser elegits membres de la Junta Directiva.

   • Els menors de 14 anys poden adquirir la condició de soci i exercir els drets derivats d’aquesta condició per mitjà dels seus representants legals.

  1. Pel que fa a les persones jurídiques:

   • La sol·licitud d’ingrés ha de ser acordada per l’òrgan competent.

   • Les normes per les quals es regula la persona jurídica en qüestió no han d’excloure la possibilitat de formar part d’una associació.

 1. Per integrar-se a una associació cal presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre la petició abans de la celebració de la propera Assemblea General.

 2. Es crea la figura de col·laborador, que participa en el sosteniment econòmic de l’associació, però que no adquireix drets ni deures. També es crea la figura de simpatitzant, que manifesta el seu suport per l’associació i participa en les activitats, però que no és soci i que per tant no adquireix drets ni deures. El conjunt de col·laboradors, simpatitzants i socis de l’associació conformen el col·lectiu anomenat alliberat.

Article 5

Són drets dels membres de l’associació:

 1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.

 2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.

 3. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.

 4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.

 5. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.

 6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l’associació.

 7. Ser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.

 8. Rebre informació sobre les activitats de l’associació.

 9. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.

 10. Formar part dels grups de treball.

 11. Tenir un exemplar dels estatuts en digital.

 12. Consultar els llibres de l’associació.

 13. Mantenir actualitzades les seves dades en el llibre de socis de l’associació.

Article 6

Són deures dels membres de l’associació:

 1. Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-les.

 2. Contribuir al sosteniment de l’associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests.

 3. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.

 4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació.

 5. Assitir a les reunions de l’Assemblea General.

 6. Mantenir actualitzades les dades personals del llibre de socis.

Article 7

Són causes per ser donat de baixa de l’associació:

 1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar la seva decisió per correu electrònic a la Junta Directiva.

 2. No satisfer les quotes fixades.

 3. No complir les obligacions estatutàries.

 4. Mantenir actituds discriminatòries de qualsevol mena.

 5. Usurpar funcions de l’Assemblea General o de la Junta Directiva.

Capítol III. L’Assemblea General

Article 8

 1. L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.

 2. Els membres de l’associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea.

 3. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.

Article 9

L’Assemblea General té les facultats següents:

 1. Aprovar, si escau, la gestió de l’òrgan de govern, el pressupost i els comptes anuals.

 2. Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.

 3. Modificar els estatuts.

 4. Acordar la forma i l’import de les contribucions al finançament de l’associació o al pagament de les seves despeses, incloent-hi les aportacions al patrimoni de l’associació.

 5. Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’associació.

 6. Acordar l’ingrés i la baixa en federacions o confederacions.

 7. Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.

 8. Aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions.

 9. Conèixer les sol·licituds presentades per ser soci, i també les altes i les baixes degudes a una raó diferent de la separació definitiva.

 10. Ratificar, si escau, les baixes disciplinàries i les altres sancions imposades per la Junta Directiva per faltes molt greus.

 11. Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre òrgan de l’associació.

Article 10

 1. L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dins dels sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici econòmic.

 2. L’òrgan de govern pot convocar l’assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10 % dels socis; en aquest cas, l’assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

Article 11

 1. L’Assemblea és convocada per l’òrgan de govern mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió. El lloc de reunió pot ser diferent del domicili de l’associació, sempre que s’indiqui clarament en la convocatòria.

 2. La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat a l’adreça de correu electrònic que constin en la relació actualitzada de socis que ha de tenir l’associació.

 3. Les reunions de l’Assemblea General, les presideix el president de l’associació. Si no hi és, l’han de substituir, successivament, el vicepresident o el vocal de més edat de la Junta. Hi ha d’actuar com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.

 4. El secretari estén l’acta de cada reunió, que ha de signar juntament amb el president. Hi ha de figurar un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.

Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altra documentació ha de ser enviada a les adreces electròniques que consten al llibre de socis de l’associació.

Article 12

 1. L’Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.

 2. El 10 % dels socis poden sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar. En el cas que ja s’hagi convocat l’Assemblea, poden fer-ho dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data en què aquest òrgan s’ha de reunir.

L’assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l’ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova assemblea general.

Article 13

 1. En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’associació.

 2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats.

 3. Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la dissolució de l’associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, i la disposició o alienació de béns, es requereix una majoria qualificada dels socis presents o representats (els vots afirmatius superen la meitat dels emesos). En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria simple o relativa dels socis presents o representats (més vots a favor que en contra).

 4. Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i adreces de correu electrònic, sempre que se n’hagi obtingut l’autorització expressa.

Capítol IV. La Junta Directiva

Article 14

 1. La Junta Directiva (o junta) regeix, administra i representa l’associació. Componen aquest òrgan el president, el vicepresident, el secretari, el tresorer i els vocals, càrrecs que han de ser exercits per persones diferents.

 2. L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han d’estar associats i ser majors d’edat, es fa per votació de l’Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec.

 3. El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions mitjançant un certificat, emès pel secretari sortint amb el vistiplau del president sortint, que ha d’incloure també l’acceptació de les persones que passen a ocupar aquests càrrecs.

 4. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament.

Article 15

 1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de cinc anys, sense perjudici que puguin ser reelegits.

 2. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:

  1. mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les jurídiques

  2. incapacitat o incompatibilitat sobrevinguda

  3. renúncia notificada a l’òrgan de govern

  4. separació acordada per l’Assemblea General

  5. comissió d’una infracció greu o molt greu, segons el règim sancionador de l’Associació.

  6. baixa com a membre de l’Associació.

  7. qualsevol altra causa que estableixin la llei o els estatuts.

 3. Les vacants que es produeixin a la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l’associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

Article 16

 1. La Junta Directiva té les facultats següents:

  1. Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.

  2. Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.

  3. Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.

  4. Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’associació han de satisfer.

  5. Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.

  6. Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.

  7. Contractar els empleats que l’associació pugui tenir.

  8. Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.

  9. Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.

  10. Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.

  11. Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:

   1. subvencions o altres ajuts

   2. l’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana

  12. Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l’article 28.

  13. Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.

  14. Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a cap altre òrgan de govern de l’associació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 17

 1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que l’hagi de substituir, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, que en cap cas no pot ser inferior a una vegada cada semestre.

 2. S’ha de reunir en sessió extraordinària quan el president la convoqui amb aquest caràcter o bé si ho sol·licita un terç dels membres que la componen.

Article 18

 1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si s’ha convocat amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un dels seus membres.

 2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència del president o del secretari o bé de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.

 3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

Article 19

 1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del seus membres.

 2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

 3. No són delegables la formulació dels comptes ni els actes que hagi d’autoritzar o aprovar l’Assemblea General.

Article 20

Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i els han de signar el secretari i el president.

En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

Article 21

 1. Les comunicacions adreçades a la Junta Directiva de l’associació s’enviaran preferiblement l’adreça electrònica de la Junta Directiva.

 2. L’adreça electrònica de la Junta Directiva és únicament la que consta en el registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya.

Capítol V. La presidència i la vicepresidència

Article 22

 1. Són pròpies de la presidència les funcions següents:

  1. Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.

  2. Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.

  3. Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’associació.

  4. Les atribucions restants pròpies del càrrec i les delegades per l’Assemblea General o la Junta Directiva.

 2. El president és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel vicepresident —si n’hi ha— o bé el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

Capítol VI. La tresoreria i la secretaria

Article 23

El tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel president, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o estalvi.

Article 24

El secretari ha de custodiar la documentació de l’associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis.

Capítol VII. Les comissions o grups de treball

Article 25

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de plantejar els membres de l’associació que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.

La Junta Directiva s’ha d’ocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball, i un cop al mes ha de rebre de les persones que se n’encarreguin un informe detallat de les seves actuacions.

Capítol VIII. El règim econòmic

Article 26

Els recursos econòmics de l’associació es nodreixen de:

 1. les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres

 2. les subvencions oficials o particulars

 3. les donacions, les herències o els llegats

 4. les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se

Article 27

Tots els membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.

L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals —que s’han d’abonar per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva— i quotes extraordinàries.

Article 28

L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.

Article 29

En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi han de figurar les signatures del president, el tresorer i el secretari.

Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer o bé la del president.

Capítol IX. El règim disciplinari

Article 30

 1. L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis.

 2. Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació, segons el que estableixi el reglament intern.

 3. El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l’adopta aquest òrgan de govern també dins d’un període de 15 dies.

 4. En els casos de sancions per faltes molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades poden sol·licitar la ratificació de la sanció davant la primera assemblea general que tingui lloc.

Capítol X. La dissolució

Article 31

L’associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

Article 32

 1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.

 2. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.

 3. Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.

 4. El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l’àmbit territorial d’actuació de l’associació, hagi destacat més en la seva activitat a favor d’obres benèfiques.

 5. Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article, són competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada a aquest efecte.

Capítol XI. Les reunions i votacions telemàtiques

Article 33

 1. Les reunions dels òrgans de l’associació es poden establir per mitjans telemàtics, sempre que resti garantida la identificació dels assistents, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat d’intervenir en les deliberacions i l’emissió del vot.

 2. Els acords es poden adoptar amb reunió o sense, de manera telemàtica, sempre que quedin garantits els drets d’informació i de vot. Així doncs, el dret de vot es pot exercir per mitjans telemàtics, havent de quedar constància de la recepció del vot i que es garanteixi la seva l’autenticitat.

 3. L’acord que s’adopta sense reunió es considera com a adoptat al lloc del domicili de la persona jurídica i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos.

Diligència per fer constar que aquests estatuts s’han aprovat en l’assemblea general de 19 d’abril de 2024.