Transparència

L’associació Alliberem-nos és una enitat sense ànim de lucre constituïda legalment el 29 de desembre de 2017. Com a tal, està inscrita al Registre d’Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb la categoria de foment i defensa dels drets cívics, socials i de la persona.

Alliberem-nos està inscrita també al Registre de Grups d’Interès de la Generalitat de Catalunya, per tal d’influir en l’elaboració i l’aplicació de les polítiques públiques del govern català. Formar part d’aquest registre ens aporta més facilitat de relació i participació en l’Administració.

Alliberem-nos té personalitat jurídica pròpia, la qual cosa significa que el patrimoni de l’associació es diferencia del de les persones associades, com també que l’associació adquireix us drets i unes obligacions estipulades en els estatuts.

Dades de l’associació

Denominació: Associació Alliberem-nos

Número de registre d’associacions: 63011 – secció primera

Número identificador del registre de grups d’interès de la Generalitat: 2850 – categoria III

Seu social: passeig de Blay 6 d’Olot

Telèfon: 644 74 22 60

Adreça electrònica: alliberemnos@protonmail.com

Funcionament


Estatuts

El funcionament d’Alliberem-nos és democràtic i es regula a partir d’una normativa pròpia, que són els estatuts de l’associació, juntament amb la normativa d’associacions vigent:

Comptes per activitats

Documentació

Memòria d’activitat