Principis orientadors dels poders públics

La llei catalana LGBTI 11/2014 estableix que l’actuació dels poders públics amb relació a les persones LGBT+ ha de:

 1. Protegir la integritat, la dignitat i la llibertat de totes les persones, d’acord amb els drets fonamentals i els drets humans universals.
 2. Dotar d’un caràcter integral i transversal les mesures que adoptin en aquest àmbit.
 3. Garantir el respecte de la pluralitat d’identitats per orientació afectiva i sexual.
 4. Vetllar per la sensibilització en aquest àmbit, per la prevenció i la detecció de la discriminació, per l’atenció a les persones que en pateixin, per la recuperació d’aquestes persones i pel garantiment de llur dret a la reparació.
 5. Emparar la participació, la no-invisibilització i la representació de les persones LGBTI, i també llur realitat i necessitats específiques, tant en l’àmbit públic com en el privat.
 6. Atendre la diversitat de situacions de discriminació en què es poden trobar les persones LGBTI, tenint en compte les interaccions de l’homosexualitat, la bisexualitat, la transidentitat i la intersexualitat amb qualsevol altra circumstància personal o social que pugui ésser causa de discriminació.
 7. Fer efectiu el reconeixement de l’heterogeneïtat del fet familiar en el dret català, tant públic com privat, en la pràctica judicial i administrativa i en totes les actuacions de la Generalitat.
 8. Assegurar la cooperació interadministrativa.
 9. Vetllar per la formació especialitzada i la deguda capacitació dels professionals.
 10. Promoure l’estudi i la recerca sobre la diversitat afectiva i sexual que serveixin per a eradicar la discriminació i la violència envers les persones LGBTI.
 11. Establir mesures de foment de les entitats que treballen per a fer efectius els drets i la no-discriminació de les persones LGBTI.
 12. Adequar les actuacions que duguin a terme i les mesures que adoptin a les necessitats específiques dels petits municipis i del món rural.